Rebeu l'actualitat dels Amics dels Museus Dalí i del món dalinià a la vostra bústia de correu electrònic.

SUBSCRIU-TE

×

Concurs Sant Jordi 2024

BASES LEGALS

PRIMERA.  OBJECTE, DATES I ÀMBIT DE LA PROMOCIÓ

L'associació, AMICS DELS MUSEUS DALÍ (en endavant, "AMICS DELS MUSEUS DALÍ"), amb CIF G-17385774, amb domicili social a Figueres, Pujada del Castell 28. 17600 (Girona), i adreça de correu electrònic amics@fundaciodali.org, organitza, amb finalitats promocionals, un concurs d'àmbit nacional, a desenvolupar a través del compte corporatiu d'Instagram.

AMICS DELS MUSEUS DALÍ, durà a terme la promoció entre les 00:00 h del dia 15/04/2024 i les 23:59 h del 22/04/2023.

L'elecció del guanyador es realitzarà entre tots els participants que compleixin aquestes bases, durant el següent dia hàbil després de finalitzar el termini de participació del sorteig.

La comunicació del guanyador es farà a través dels diferents mitjans de comunicació (xarxes socials en les quals es fa la promoció) i correu electrònic.

La promoció es regeix per les bases establertes en el present document. La seva acceptació per part dels participants és condició prèvia per participar-hi.

SEGONA. MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Els participants hauran de complir amb la mecànica de participació proposada en el post d'INSTAGRAM.

Per participar-hi, un usuari haurà de seguir el compte d'Instagram @AmicsMuseusDali.  Fer like a la publicació, esmentar 1 persona amb la qual compartiria la lectura i la visita al Teatre-Museu Dalí de Figueres i compartir el post a Stories d'Instagram de forma opcional. 

Entre tots els participants, se sortejarà 1 lot de 2 llibres dedicats a la vida i l’obra de Salvador Dalí i dues invitacions per visitar el Teatre-Museu Dalí de Figueres.

TERCERA. CONDICIONS PER SER PARTICIPANT

Podran participar en la promoció tots aquells que compleixin els següents requisits:

– Persones físiques, exceptuant el personal d'AMICS DELS MUSEUS DALÍ, els seus directius i qualsevol altra persona que estigui involucrada en l'organització del concurs, així com els familiars dels esmentats anteriorment.

– Majors d'edat en el moment de participar.

– Residents en territori espanyol, exceptuant les illes Canàries.

QUARTA. PREMIS

Es triarà 1 guanyador entre tots els participants a INSTAGRAM, que se seleccionaran de forma aleatòria entre tots els que compleixin els requisits del sorteig.

A aquests efectes, el guanyador haurà de comunicar a AMICS DELS MUSEUS DALÍ l'adreça postal, correu electrònic i telèfon de contacte per poder fer el lliurament del seu premi, eximint l'organitzador si aquesta comunicació de dades, fos contrària al que estableix la normativa de protecció de dades personals.

El premi consisteix en un lot de llibres a càrrec d’AMICS DELS MUSEUS DALÍ compost per:

-    «L'al·lucinògen de Dalí» de Max Pérez

-    «Els últims secrets de Dalí» de Josep Playà

I a més, dues invitacions per visitar el Teatre-Museu Dalí de Figueres.

La promoció es difondrà a través d'Instagram i els canals de difusió propis d'AMICS DELS MUSEUS DALÍ.

Les bases d'aquesta promoció seran accessibles a través de la pàgina d'Instagram d'AMICS DELS MUSEUS DALÍ. Estaran a disposició de qualsevol persona que desitja consultar-les. La participació en la promoció implica l'acceptació total de les bases legals.

CINQUENA. COMUNICACIÓ DEL PREMI

La selecció del guanyador es farà mitjançant sorteig, realitzat per AMICS DELS MUSEUS DALÍ.

Entre tots els participants en la promoció d'AMICS DELS MUSEUS DALÍ es farà un sorteig per a triar al GUANYADOR, durant el següent dia hàbil després de finalitzar el termini de participació del sorteig. 

Igualment, en el sorteig s'extrauran TRES (3) suplents que podran substituir el guanyador en el cas que no accepti el premi o no contesti en el termini establert. En cas de no haver-hi guanyador, ni suplents suficients, AMICS DELS MUSEUS DALÍ es reserva el dret a seleccionar nous guanyadors o bé disposar del premi com millor estimi convenient.

Els guanyadors seran informats a través d'Instagram en un termini de 2 dies hàbils després de finalitzar el termini de participació del sorteig. Després de rebre la comunicació del premi, els guanyadors disposaran de 10 dies hàbils per a l'acceptació expressa d’aquest. Un cop transcorreguts aquests 10 dies sense que l'organitzador hagi rebut acceptació expressa dels guanyadors es contactarà amb els suplents corresponents.

SISENA. RESPONSABILITAT DE L'ORGANITZACIÓ

L'empresa organitzadora es reserva el dret d'escurçar, prorrogar, modificar o cancel·lar aquesta promoció si concorreguessin circumstàncies excepcionals que impedissin la seva realització comunicant aquestes circumstàncies de manera que s'eviti qualsevol perjudici per als participants de la promoció. Al seu torn AMICS DELS MUSEUS DALÍ, no es fa responsable de retards, pèrdues, deterioraments, robatoris o qualsevol circumstància imputable a tercers que pugui afectar la present promoció.

L'empresa també exclou tota responsabilitat en casos de força major que poguessin impedir als guanyadors el gaudi total o parcial del seu premi.

SETENA. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I DE LA IMATGE

AMICS DELS MUSEUS DALÍ es preocupa per la protecció de la seva privacitat. Les dades personals dels participants, recollides en la base de dades del sorteig, són processats d'acord amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 (GDPR) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals (ES) 3/2018 (LOPDGDD). En aquest sentit, les dades personals facilitades per a la participació en el concurs seran incorporades en fitxers titularitat d'AMICS DELS MUSEUS DALÍ amb la finalitat de gestionar el concurs-promoció i fer activitats publicitàries i estadístiques mitjançant qualsevol mitjà, incloent-hi correu electrònic.

En tot cas, els participants podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes previstos a la LOPD, mitjançant petició escrita dirigida a AMICS DELS MUSEUS DALÍ – Concurs Sant Jordi –, Pujada del Castell 28. 17600 Figueres (Girona).

Aquesta informació també està reflectida en el document sobre seguretat i privacitat de la promoció. A més, si accepta rebre informació de la nostra web, aquestes dades seran processadores d'acord amb la política de Privacitat.

En el cas de resultar guanyador, podrà realitzar-se una difusió de la imatge del mateix en qualsevol mitjà que AMICS DELS MUSEUS DALÍ consideri convenient atenent als criteris del concurs, per a la qual cosa el participant realitza una cessió gratuïta dels seus drets d'imatge.

VUITENA. LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE

La interpretació i el compliment d'aquestes Bases es regiran per la legislació espanyola.

El fur competent per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la promoció serà el dels Jutjats i Tribunals de Figueres, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur competent.